04.01.66
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ให้สัมภาษณ์ รายการ Market Inside “ธุรกิจกับการรับมือด้วยการตลาดในยุคข้าวยากหมากแพง”
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ประเด็น “ธุรกิจกับการรับมือด้วยการตลาดในยุคข้าวยากหมากแพง” ในรายการ Market Inside ดำเนินรายการโดย คุณอาภาพิชา สุวรรณปาน ทาง YouTube Memag Online และ ME MAGAZINE THAILAND

       สำหรับเนื้อหา ที่สำคัญในการสัมภาษณ์ ฐานะกูรูทางด้านสื่อสารการตลาด และแบรนด์ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง การรับมือของผู้ประกอบการ และแวดวงการตลาดในแต่ละธุรกิจ ที่กำลังพบกับความสับสน ไม่ชัดเจน เผชิญกับความผันผวน จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีท่าทีจะฟื้นตัว ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และสังคม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ภายหลังจากที่ COVID – 19 เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นตัวเร่งให้ผู้คนได้ก้าวสู่โลก Digital Lifestyle เร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมมากมาย       ถ้าจะมองในมุมของผู้บริโภค ก็จะพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มีพลังอำนาจในการซื้อมากยิ่งขึ้น อาทิ กลุ่ม Generation Z, Silver Generation และ New Consumers ทางออกหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดในสถานการณ์ นับจากนี้คือ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจทั้งตัวแบรนด์ หรือองค์กร ผู้บริหาร นักการตลาด นักสื่อสาร ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับความท้าทายใหม่ด้วยการเพิ่มศักยภาพ เพื่อพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถเผชิญกับภาวะปกติใหม่ได้เท่าทันและมีประสิทธิภาพในด้านประเด็นต่างๆ ของธุรกิจ ที่ต้องนำมาเป็นแนวทางของทั้งสองกลยุทธ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับทุกในธุรกิจทั้งกลยุทธ์ Upskill และ Reskill นั้นคือ การเพิ่มเติมทักษะ พัฒนา หาความรู้ใหม่ๆ ที่จะทำให้ดีขึ้น หรือแข็งแกร่งกว่าเดิม

       นับว่าปัจจุบัน เป็นยุคที่ต้อง อาศัยความพร้อมสำหรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว ข้อมูลทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค การตลาด การสื่อสาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี การผสมผสานระหว่างการนำความรู้ใหม่ กับ ประสบการณ์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ความสนใจต่อการติดตาม ทำความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด การทำงานและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถที่เท่าทันกับอนาคต ย่อมเป็นแนวทางสำหรับการรับมือกับสิ่งที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งกับแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้