สมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
คุณสมบัติสมาชิก
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือศึกษาในงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
    (นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา )และเข้าใจวัตถุประสงค์ ของสมาคม หรือ

  • ผู้ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก หรือ

  • ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม หรือ ผู้ที่เคยได้แสดงความสามารถให้ประจักษ์แล้วซึ่งผลงานด้านวิชาการ หรือด้านบริหารงาน และคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก หรือผู้สนใจในภารกิจหน้าที่ของสมาคม และแสดงเจตนาส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ชัดเจน


สมัครสมาชิก
  • สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียน 50บาท , ค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000บาท
  • สมาชิกวิสามัญ ค่าลงทะเบียน 50บาท , ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 500บาท

สิทธิของสมาชิก
  • ได้รับสิทธิในการประดับเครื่องหมาย การรับทราบข้อมูลข่าวสารของสมาคม การรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถรับบริการของสมาคม ตามที่กำหนด