[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
กิจกรรมของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
• การส่งเสริมงานวิชาการ พัฒนาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้

         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต-เผยแพร่ ผ่านสื่อ – กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทางด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และกิจการโทรคมนาคม ทั้งกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสม

• หลักสูตร EXCOMM - PRThailand

         หลักสูตร EXCOMM - PRThailand (Executive Communication Program : การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ ) เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่ปรับปรุงขึ้นล่าสุดของวงการบริหารงานสื่อสาร ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กร โดยกำหนดเนื้อหาหลักให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งด้านการบริหารงานสื่อสารและเทคโนโลยี หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด การวางตำแหน่งแบรนด์ จุดยืนของภาพลักษณ์องค์กร กำหนดประเด็นสื่อสารให้ชัดเจนด้วยนำกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

• มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ ส่งเสริมยกย่องบุคคล องค์กรในวิชาชีพ
   ผลงาน หรือกรณีศึกษาที่ดีสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศและสังคม


         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ ส่งเสริมยกย่องบุคคล องค์กรในวิชาชีพ ผลงาน หรือกรณีศึกษาที่ดีแก่วงการวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์หรือมีผลงานที่ดีงาม โดดเด่น สมควรเป็นแบบอย่าง การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดศักยภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของ การผู้บริหาร และ ปฏิบัติการ ให้มีบทบาทและเกิดคุณค่าทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคม ส่งเสริมยกย่องบุคคล องค์กรในวิชาชีพ ผลงาน หรือกรณีศึกษาที่ดีแก่วงการวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์หรือมีผลงานที่ดีและโดดเด่น สมควรเป็นแบบอย่าง ครอบคลุมถึงกิจการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ สังคมและประเทศ

• การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
   ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ


         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ ทั้งด้านคุณค่าความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งในภายในประเทศและระดับสากล
 

 

 

 

[an error occurred while processing this directive]