ข้อมูล : เกี่ยวกับสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
ความเป็นมาวัตถุประสงค์
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล กิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวิชาชีพสาขาดังกล่าวทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมอาชีพได้ร่วมพัฒนาการแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 


บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

• ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทั้งด้านการผลิต-เผยแพร่ ผ่านสื่อ – กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทางด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล และกิจการโทรคมนาคม ทั้งกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสม

• ส่งเสริมยกย่องบุคคล องค์กรในวิชาชีพ ผลงาน หรือกรณีศึกษาที่ดีแก่วงการวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์หรือมีผลงานที่ดีงาม โดดเด่น สมควรเป็นแบบอย่าง ครอบคลุมถึงกิจการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ สังคมและประเทศ

• สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ ทั้งด้านคุณค่าความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งในภายในประเทศและระดับสากล

• พัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของ การผู้บริหาร และ ปฏิบัติการ ให้มีบทบาทและเกิดคุณค่าทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคม

• ปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชนด้วยมิติต่างๆ และการสร้างเครือข่าย ทั้งในด้านธุรกิจและสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกลุ่มสมาชิกและภายนอก การสร้างกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ กับสาธารณชนเพื่อส่งเสริมให้ วิชาชีพการสื่อสารนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และภาคธุรกิจต่างๆ เน้นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างกัน เพิ่มบทบาทของภารกิจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประเทศและต่อสังคม