07.11.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรรับรองฯ ทั่วประเทศร่วมกันสร้างคุณค่าให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
 
        สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนโยบายการสนับสนุนการประเมิน แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับใหม่) โดยมี คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ และ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ กว่า 400 คน ทั่วประเทศ        ในการประชุมครั้งนี้ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการนโยบายการสนับสนุนการประเมิน แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับใหม่) พร้อมผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ E-workforce Ecosystem Platform และ e-portfolio ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน        โดยในปี 2566 สคช. มีเป้าหมายหลัก คือต้องการให้ประชาชนเห็นคุณค่าของประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ ลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดให้มีทุนสนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการประเมินมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2565” โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อาทิ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ โลจิสติกส์ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร อุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกิจค้าปลีก หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระบบขนส่งทางราง การเชื่อมอุตสาหกรรม บริการอุตสาหกรรม การบิน และพลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มที่ 2 เป็นสาขาวิชาชีพและอาชีพที่มาตรฐานดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งที่มีองค์กรรับรองฯ และกำลังเตรียมขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ ในปีงบประมาณ 2566 สาขาวิชาชีพที่ยังไม่เคยจัดการประเมินฯ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของคนในอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มการประเมินสมรรถนะ อย่างมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) และมาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Competency        สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ หน่วยประเมินสมรรถนะ หรือบุคคลที่สนใจขอรับการสนับสนุนการประเมิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่การยื่นแบบคำขอรับทุนมายังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาให้ทุนสนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการประเมิน เพื่อพิจารณาอนุมัติ จนกระทั่งมีการแจ้งผลการพิจารณา

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้คนในอาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเพียงพอในการประกอบอาชีพต่อไป