04.10.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก หอการค้าไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Thai Value Creation” ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เป็นบุคลากรรับช่วงต่อการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ตาม“โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง (Sufficiency Economy Enterprise Development : SEED)” โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นประธานหรือผู้แทน จังหวัดละ 1 คน รวม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยได้รับต้อนรับอย่างดี จาก คุณปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ YEC และ คุณชนเขต บุญญขันธ์ รองประธานคณะกรรมการฯ YEC หอการค้าไทย        โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการริเริ่มโครงการท่องเที่ยวชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในชุมชน และในแต่ละจังหวัด ต่อไป        ในการบรรยาย ดังกล่าว ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้อธิบายถึง การสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจจากความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) การพัฒนาผลผลิต/ผลงาน ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดย มี การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการเข้าถึงความเป็นไทย (Thainess) หรือความเป็นไทย อันเป็นรากฐานของการคิด การปฏิบัติของคนไทยอย่างถ่องแท้ เข้าใจ เห็นคุณค่า สามารถเชื่อมจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อย่างไทย และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจปัจจุบันอย่างกลมกลืน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจนสามารถแสดงออกต่อสายตาชาวโลกได้ ที่สำคัญก็คือ คุณค่าดังกล่าวมาจากคนไทยทุกคน ที่สามารถการสื่อสารภาพลักษณ์ของ Brand ส่งผลดีต่อการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร การสร้างเครือข่าย ภายใต้กระบวนการธุรกิจที่มีความเข้าใจ เห็นถึงคุณค่า และนำมาขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ        นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าว จากบุคคลชั้นนำ ผู้บริหารระดับสูง อาทิ การบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา การบรรยาย เรื่อง “หลักการ แนวคิด บทเรียนการเป็นผู้นำ (Charismatic Leadership)” โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ การบรรยาย เรื่อง “SEED Story” โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร การบรรยาย เรื่อง “ทายาทธุรกิจ ธรรมนูญครอบครัว” โดย คุณสาระ ล่ำซำ การบรรยาย เรื่อง “BCG Model in Action”โดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ การบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจ” โดย ดร. สุรจิต ลักษณะสุต ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทย และวิทยากรอีกหลายท่าน เช่น คุณขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คุณสนั่น อังอุบลกุล รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นต้น