05.08.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี คุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 นี้ มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวิทยากร อาทิ คุณปัญญา กางกรณ์ กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สร้างความเข้าในเจตนารมณ์และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ , คุณนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักกฎหมายอิสระ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องมายาคติของสังคมกับปัญหาความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปรับฐานคิดความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสังคม        ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในสังคม นับเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี แล้ว ตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว แม้จะเห็นว่าสังคมมีการยอมรับผู้หญิงหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น แต่ยังพบว่าการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศยังปรากฏให้เห็นในสังคม เช่น ปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ โอกาส และความก้าวหน้าในการทำงาน ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น สร้างความตระหนักรู้แก่สังคม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นอย่างยิ่ง        นอกจากนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกับ สมาคม มูลนิธิ ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคเอกชน อีกด้วย