03.08.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สอบงานวิจัยระดับปริญญาเอก “การบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤต ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นกรรมการสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา ในการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตด้านชื่อเสียง ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ของนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีผลการศึกษา ข้อค้นพบ และ Model ที่น่าสนใจ        สำหรับ วิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตด้านชื่อเสียง ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่ปรากฏในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อประเมินชื่อเสียงและทดสอบอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อชื่อเสียงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทย และเพื่อนำเสนอแบบจำลองการบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตด้านชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ        ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ จะทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงและวิกฤตด้านชื่อเสียง รวมทั้งมีแนวทางในการบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่ส่งผลต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บทด้านความเสี่ยงและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนบริหารการสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงและวิกฤตด้านชื่อเสียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภาพลักษณ์ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในรูปแบบใหม่ๆ ได้ ในส่วนของภาควิชาการนั้น หน่วยงานด้านการศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและขยายผลไปสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป        ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถนำไปส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสื่อสารเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดวิกฤตที่ส่งผลต่อชื่อเสียง และเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทย ในอนาคต