19.07.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ การจัดทำวิจัย ในระดับปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสื่อสาร และการตลาดท่องเที่ยว เพื่อการตรวจสอบและเสนอแนะการจัดทำวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารลังกาสุกะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามจังหวัดชายแดนใต้ ของ นายรณภพ นพสุวรรณ และยังได้ให้คำปรึกษาการจัดทำวิจัยในหัวข้ออื่นๆ ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเหมาะสม และดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

        จากสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลกในปัจจุบัน ประกอบกับแนวทางการสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารลังกาสุกะ รวมไปถึงการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวด้านอาหารของจังหวัดจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่มีอยู่อย่างจํากัด หากมีการทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และนำเอาบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และอัตลักษณ์อาหาร เพื่อนํามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม จากความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยร่วมกันมาหลายร้อยปีในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้เกิดโอกาส เกิดรายได้ที่ยั่งยืนจากการท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่น มีการพัฒนาการสื่อสารผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทําให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ประทับใจ สามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ นําไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563-2565 กล่าวคือ“สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น การพัฒนาสีเขียว จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก นําชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน” โดยอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”