15.06.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565
 
         ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า จากการที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) รวม 7 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 / 4 / 5, อาชีพ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5, และ อาชีพ นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5 โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับการจัดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 นั้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าหน้าสอบ และเจ้าหน้าที่ตัดสินการประเมิน ที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้เรียนเชิญจากผู้ที่ผ่านกระบวนการแต่งตั้งจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประเมินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจาก นักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักสื่อสารออนไลน์ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสาร วิชาการ ทั้งภาคราชการและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว

         ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ของไทย ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดย ได้ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 ในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” อันเป็นมาตรฐานที่ได้มีการยอมรับในระดับสากล โดยจะได้ทยอยเปิดทดสอบตามคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในแต่ละอาชีพ และระดับคุณวุฒิ ต่อไป