06.05.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แถลงรณรงค์ให้ประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการสื่อสาร
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดเป็นกระแสขึ้น เกี่ยวกับผลงานโฆษณา สื่อสารการตลาด ที่ได้ดำเนินการผลิต ด้วยการใช้ ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบทางสังคม ที่ผ่านมา นั้น

         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร นักการตลาด นักโฆษณา นักสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผู้บริหารสื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมวิชาชีพสาขาดังกล่าวทั้งในระดับบริหารและผู้ร่วมอาชีพได้ร่วมพัฒนาการแนวคิดหลักให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคม เทคโนโลยี พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงได้แถลง เพื่อแสดงจุดยืนในการส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรด้านการการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นในการดำเนินการสื่อสารเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ และรณรงค์องค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ การสร้างกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ กับสาธารณชนด้วยมิติต่างๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย อย่างมีจริยธรรมในวิชาชีพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการสื่อสาร ด้วยความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างกัน ตามบทบาทของภารกิจหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คุณค่าของประเทศไทย บริบทและผลกระทบทางสังคม เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ทั้งภายในประเทศและระดับสากล สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 6 พฤษภาคม 2565