02.05.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมงานฉลองดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท ในงาน ฉลองดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และงานสัมมนา “กว่าจะเป็นดุษฎีบัณฑิต หัวการค้า” เพื่อฉลองให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร ร่วมงาน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เพื่อบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ คณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ชื่อดังระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในความเป็นมืออาชีพ ผู้นำทางธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ