11.04.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง และ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ เข้าฝึกอบรมแนวทางการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้งานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ของ เจ้าหน้าที่สอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Examiner) ปีพ.ศ. 2565 กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมแนวทางสนับสนุนงบประมาณประจำปี สำหรับการประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดย นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบ ประจำปีพ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM

        สำหรับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการใช้งานของระบบฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2565 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

        มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ
  • หลักสูตรของการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในปัจจุบัน
  • ขั้นตอนการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ
  • หลักฐาน เอกสารประกอบการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ
        ขั้นตอนการใช้งานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ
  • การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ
  • ระบบสมัครขอเป็นเจ้าหน้าที่สอบ
  • ระบบผู้สมัครเจ้าหน้าที่สอบ
  • ระบบแนบเอกสารการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ
        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูล TPQI-NET สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สอบ ด้วย