03.04.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมงาน บรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาระดับโลก กับสมาพันธ์เครือข่าย PR และสื่อสาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เปิดเผยว่า จากการที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND) ได้เป็นสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Global Alliance Asia-Pacific Regional Council - GAP) ซึ่งตลอดเดือนเมษายน 2565 ได้ร่วมกันจัดงาน "Global Alliance Education, Training & Development (GAET&D)2002" ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านการสื่อสาร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจากทั่วโลกผ่านเครือข่าย Social Network

         ในการนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทน PRTHAILAD จากประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนา ดังกล่าวตามคำเชิญของ Global Alliance ด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Public Relations for Sustainable Businesses in the Globalization Era” ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคตนั้น มีการแข่งขันที่สูงมาก พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปริมาณของข้อมูลข่าวสารและพัฒนาการของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ คือสิ่งที่ท้าทายในการประกอบการธุรกิจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ที่ต้องมีความเป็นในการปรับตัวหลายๆ ด้านเป็นอย่างมาก การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคใหม่ จึงไม่ใช่เพียงการมุ่งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว เป็นการการประชาสัมพันธ์ที่ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่างรอบคอบ เที่ยงตรง อันเป็นปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆ มีความเติบโต ที่ยั่งยืน

         สำหรับ งานสัมมนา "Global Alliance Education, Training & Development (GAET&D)2002" นี้ นับเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้การดูแลของ Global Alliance for Public Relations and Communication Management ซึ่งเป็นสมาพันธ์การจัดการการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่สำคัญของโลก ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน สถาบัน PR Malaysia และ World Communications ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านวิชาการครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ด้านการสื่อสาร จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจากทั่วโลก ออกเผยแพร่ โดยมี Mr. Jaffri Amin Osman, APR, FAPR เป็นประธาน Global Alliance Asia Pacific Regional Council และเป็นหัวหน้าโครงการนี้ อันเป็นความร่วมมือของผู้แทนของผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการ ที่เป็นเครือข่ายสมาชิก Global Alliance กว่า 350,000 คนทั่วโลก เพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ในวิชาชีพประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมสนทนา แบ่งปันข้อมูลเพื่อการสนับสนุนวิชาชีพ ทั้งความรู้ และประสบการณ์ กรณีศึกษาจากทั่วโลก ผ่านเครือข่าย Social Network ให้กับสมาชิก Global Alliance นับเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในเวทีโลก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบอาชีพด้านการสื่อสาร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจากทั่วโลก