11.02.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม นโยบายและแนวทางการสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง และ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ร่วมประชุมนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ โดยมี นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำทีม พบตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ผ่านระบบออนไลน์

        สำหรับการประชุมนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยการผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เห็นคุณค่าของการได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการการันตีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันก็เพื่อขอความร่วมมือจากภาคเอกชน เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานในองค์กร ผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเส้นทางอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะให้การรับรองทักษะและฝีมือในอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าวุฒิทางการศึกษา