07.12.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุม “คณะกรรมการตัดสินรางวัล Marketing Award of Thailand 2021: สุดยอดแคมเปญการตลาด” กับเครือข่ายนายกสมาคมฯ ผู้บริหารด้านการตลาดชั้นนำ
 
          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินรางวัล MAT Award 2021 : สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี นายกสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด แบรนด์ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ร่วมพิจารณาและตัดสินผลงาน รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ในปี 2564 ซึ่งในรอบตัดสินแคมเปญการตลาดในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีคณะกรรมการตัดสิน ได้มีการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง บริหารแคมเปญที่เข้ารอบสุดท้าย ผ่านระบบ ZOOM          การประกวด “Marketing Award of Thailand : สุดยอดแคมเปญการตลาด” ได้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดไทยที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างและเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านการตลาดรวม การจัดงานดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 Category ได้แก่ Category 1: Strategic Marketing (แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฏิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์) , Category 2 : Brand Experience & Communication (แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ) , Category 3 : Innovations & Martech (แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ) , และ Category 4 : Sustainable Marketing (แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ)

          รางวัล “Marketing Award of Thailand หรือ MAT Award” เป็นการคัดเลือกแคมเปญการตลาด ที่โดดเด่นในแต่ละปี เพื่อยกย่องภาคธุรกิจที่มีความคิดในการบริหารทางการตลาดที่มีความโดดเด่นด้วยวิธีการทำการตลาดของธุรกิจ สินค้า บริการ และกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ จากธุรกิจกลุ่มต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงาน วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษา แก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดหรือสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สร้างผลงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต