13.11.64
 
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ปาฐกถาพิเศษ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร โดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีมหาวิทยาลัย
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสื่อสารในยุคปรกติใหม่: ความก้าวหน้าและความท้าทาย” ในการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการนำเสนอผลงานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings จัดโดย ภาคีมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ NIDA และเครือข่ายองค์กรชั้นนำทางการสื่อสาร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ โดยมี รศ. ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ปาฐกถา ผู้แทนภาคีมหาวิทยาลัย ผู้เข้าประชุมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการสื่อสารในมิติต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก         ภายหลังจากปาฐกถาพิเศษเปิดการประชุม โดย นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย แล้ว ได้มีการนำเสนอผลงานการวิจัย บทความ ทั้งหมด 47 ผลงาน ซึ่งจัดเป็นการนำเสนอผลงาน 5 กลุ่มบทความ จำนวน 6 ห้อง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทความด้านการสื่อสารมวลชนในอุตสาหกรรมสื่อ (Mass Communication in Media Industry) จำนวน 9 ผลงาน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบทความด้านธรรมชาติและอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ (The Nature and Influence of Social Media) จำนวน 7 ผลงาน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มบทความด้านการสื่อสารสุขภาพและการสื่อสารองค์กร (Health Communication & Organizational Communication) จำนวน 6 ผลงาน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มบทความด้านวัฒนธรรม อุดมการณ์ และทฤษฎีวิพากษ์ (Culture, Ideology, & Critical Theory) จำนวน 9 ผลงาน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มบทความด้านการสื่อสารการตลาด การสื่อสารแบรนด์ และพฤติกรรมการบริโภค Marketing Communications, Brand Communication, & Consumer Behavior) จำนวน 8 ผลงาน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มบทความด้านการสื่อสารการตลาด การสื่อสารแบรนด์ และพฤติกรรมการบริโภค (Marketing Communications, Brand Communication, & Consumer Behavior) จำนวน 8 ผลงาน

         นอกจากนี้ ภายหลังจากการนำเสนอผลงานทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ยังได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล ก่อนการปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ดังกล่าว อีกด้วย