13.11.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมแนวทางสนับสนุนประจำปี สำหรับการประเมินสมรรถนะบุคคลฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ คุณศรีสุดา ธรรมบำรุง และ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ร่วมประชุมแนวทางสนับสนุนงบประมาณประจำปี สำหรับการประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

         สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีการชี้แจงถึง แนวทางการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

  1. ที่มาและความสำคัญการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
  2. การจัดการประเมินแบบปกติ และแบบเทียบโอนประสบการณ์
  3. การสนับสนุนการประเมินสมรรถนะแบบ Subsidize และ Non-Subsidize
  4. ข้อกำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนฯ
  5. ระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ
         ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบอาชีพ สามารถเข้าสู่การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ ยกระดับการทำงาน และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยกระดับตนเองผ่านการประเมินสมรรถนะฯ และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพเมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

         ในส่วนของการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ที่จะเปิดการทดสอบในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต อันใกล้นี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ให้ความสำคัญ เตรียมความพร้อมทางด้านคุณสมบัติและเจ้าหน้าที่สอบคุณสมบัติ การศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ การระดมความคิดเห็นในการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้เตรียมคณะกรรมการเข้าอบรมร่วมกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ และกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว