11.10.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นำผู้ทรงคุณวุฒิ Examiner และกรรมการตัดสินรับรองผลวิชาชีพประชาสัมพันธ์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
 
         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จัดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตาม “หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ Examiner กรรมการตัดสินรับรองผล สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นำผู้ทรงคุณวุฒิที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ Examiner และกรรมการตัดสินรับรองผล สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว โดยมี ผู้บริหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำและวัดผลสมรรถนะ ในวิชาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการอบรม “หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)” และ “หลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบเพื่อเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)” มาแล้ว

         ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ การดำเนินการประเมินสำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ตรงตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และประกันคุณภาพในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ การประเมิน สมรรถนะ ศักยภาพ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ ต่อไป