04.10.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย “การจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล” ให้กับหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์
 
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล” ให้กับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


         ในส่วนของ “การจัดการแคมเปญเชิงนวัตกรรมดิจิทัล” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอ โดยสรุปว่า การตลาดปัจจุบันนี้ การสื่อสารการตลาดดิจิทัลได้กลายเป็นรูปแบบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค ก็คงไม่ผิด เพราะส่วนใหญ่แล้ว การสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิม แบรนด์จะเป็นผู้สื่อความอยู่เพียงฝ่ายเดียว ต่างจากการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เป็นการสื่อสารที่ แบรนด์และผู้บริโภค ต่างโต้ตอบระหว่างกันไปมา เป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย แบบสองทาง (Two Way Communication) และกระจายได้อย่างรวดเร็ว ความเป็นดิจิทัล นอกจากจะเป็นการใช้เครือข่าย Internet แล้ว ประเด็นของการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สื่อสารตรงไปยังผู้บริโภค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้อย่างไม่จำกัด Digital Marketing Campaign หรือ แคมเปญการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็น ที่แทบทุกๆธุรกิจต่างให้ความสนใจและลงมือทำ เพราะเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเพื่อสร้าง Awareness, สร้าง Engagement, สร้างยอดขาย หรือเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ ด้วยการสร้างแคมเปญผ่านช่องทางดิจิทัล         แนวทางสำคัญสำหรับแบรนด์ ที่จะทำให้ดิจิทัลแคมเปญ ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ แคมเปญต้องมีแนวคิดหลัก กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และเนื้อหาที่ชัดเจน, บูรณาการการสื่อสารอย่างครบวงจร หรือมีการเชื่อมโยงกับวิธีสื่อสารอื่นๆ ได้อย่างน่าสนใจ, การทำให้ทุกองค์ประกอบต่างๆ ของแคมเปญมีความโดดเด่น, มีการออกแบบเนื้อหา หรือ Content เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องทาง , ให้ความสำคัญกับการวางแผนและนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย Campaign Goal เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน / Content Needed เนื้อหาที่เหมาะสม / Traffic Source แหล่งผู้คนที่ต้องการเข้าถึง / Style to action รูปแบบในการสร้างแรงกระตุ้น / Media selection สื่อที่เลือกใช้ / Customer Journey and Touch Point การเข้าถึงผู้บริโภค และ Campaign Management ความสามารถในการจัดการแคมเปญ

         ในการขับเคลื่อนแคมเปญนั้น นอกจากการมีแคมเปญที่ดีแล้ว ต้องไม่ลืมว่าการรู้จักผู้บริโภคอย่างดีถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดการบริโภคให้ประสบความสำเร็จ ในที่สุด