05.08.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “การสื่อสาร กับทิศทางการวิจัยในยุค New Normal ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโทนิเทศศาสตร์
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “การสื่อสาร กับทิศทางการวิจัย ยุค New Normal” ตามการเชิญของ หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และคณาจารย์นิเทศศาสตร์ เข้าฟังและอภิปรายสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง กับแนวทางการวิจัย ตามบริบทวิถีชีวิตใหม่ มีประเด็นและเนื้อหาน่าติดตามและขยายผลในการศึกษา ค้นคว้า และดำเนินการวิจัย ต่อไป

         ทั้งนี้ จากปรากฏการณ์ของ COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายประการ ที่แม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอนาคต แต่การใช้ชีวิตและพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคได้ เกิดเป็นความปกติแบบใหม่ในสังคมไทย หรือที่เรียกว่า “New Normal” การใช้ชีวิตในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่ต่างจากเดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐานเดิม เป็นการสื่อสารและพฤติกรรมการบริโภคในวิถีใหม่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกิดจาก Digital Disruption หรือการปฏิรูปการใช้ชีวิต หรือ เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล กับกระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งนวัตกรรมและโมเดลต่างๆเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ การดำเนินงาน การประกอบกิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารขององค์กร

ทั้งภาครัฐ เอกชน การขับเคลื่อนธุรกรรม รวมถึงช่องทางออนไลน์ มีบทบาททั้งการเป็นช่องทางหลักและสนับสนุน พฤติกรรมที่เป็นความปกติใหม่ในสังคม จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ ควรติดตามและนำมาวิเคราะห์ ในการวางแผนกลยุทธ์ และจัดการสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้อง จากแนวทางของการปรับเปลี่ยน มีข้อมูลใหม่ ๆ ผ่านวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับสื่อ Social Media ย่อมทำให้แบรนด์ สามารถสร้างความประทับใจ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม จากกลุ่มเป้าหมาย

ทางการวิจัย การสื่อสาร ยุค New Normal จึงเป็นการศึกษาทิศทาง สถานการณ์ทั้ง ในอดีต ปัจจุบัน ประเด็นในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนขององค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ผู้ส่งสาร ผู้บริโภค ช่องทางการสื่อสาร ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ การวิเคราะห์ แนวทาง กรอบนโยบาย การสื่อความ เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลเพื่อการวิจัยการสื่อสารในภูมิภาค รวมถึงในระดับประเทศ ที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในบริบทที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินชีวิต และสื่อสารในวิถีใหม่