08.06.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าประชุมและอบรมการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพแบบดิจิทัล (TPQI Digital Exam Center)
 
          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ และ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ เข้าประชุมและอบรมการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพแบบดิจิทัล (TPQI Digital Exam Center) เพื่อรับประกาศนัยบัตรเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบดิจิทัล ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล          ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้นำระบบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพแบบดิจิทัล (TPQI Digital Exam Center) มาเริ่มใช้งานในระยะเวลาอั้นใกล้นี้ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมใช้งานระบบศูนย์กลางข้อสอบฯ (Digital Exam Center) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมการใช้งาน สถาบันฯ จึงได้มีการอบรมการใช้งานระบบ ให้กับผู้แทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง และที่ปรึกษาที่จัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะต้องนำเข้าข้อสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในระบบดังกล่าว

         โดยหัวข้อการอบรม ที่สำคัญ ประกอบด้วย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดสอบ เจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบและคณะกรรมการสอบ อาทิ Digital Exam center และ CBT, การประเมินด้วยข้อสอบข้อเขียนและเครื่องมือ 5 ประเภท , การประเมินด้วย Portfolio ในส่วนของผู้สร้างและแก้ไขข้อสอบ ประกอบด้วย การสร้างและแก้ไขข้อสอบข้อเขียนและเครื่องมือประเมิน 6 ประเภท
         ทั้งนี้ เพื่อรองรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ และกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ตามกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพกระบวนการ โดยการอบรม ดังกล่าว ได้เข้าอบรมร่วมกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ และกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างบุคลากร ตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของทั้งของประเทศไทย และในระดับสากล ผ่านนกระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานโลก