10.05.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สัมมนา “Global Trends in PR & Marketing อุดมศึกษาเอกชนไทยในอนาคต” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
 

          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ไปที่ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ด้วยการบรรยาย และ workshop ในหัวข้อ “Global Trends in PR & Marketing อุดมศึกษาเอกชนไทยในอนาคต” ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกระบวนทัพรับการเปลี่ยนแปลง          มหาวิทยาลัย นับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างคน สร้างความรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนปลงในศตวรรษที่ 21“ โดยที่ทุกวันนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนการตลาด สร้างแบรนด์ มีการสื่อสารที่ใช้กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาดมากยิ่งขึ้น ไปพร้อมกับ การพัฒนาหลักสูตร ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย ก็ต้องเร่งดำเนินการสื่อสาร วางแผนการตลาด ให้ผู้ที่ต้องการมาศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนใจ เข้าใจในเนื้อหา และสร้างความโดนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด ภายใต้ศักยภาพ ทั้งด้านคุณภาพทางด้านเนื้อหาวิชาการ การบริหารองค์กร บุคลากร และความสามารถทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การตลาด ที่สอดคล้องกัน เพื่อที่จะดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ท่ามกลางการแข่นขัน และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม          มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีการจัดการศึกษาโดยมีคณะที่เปิดสอนจำนวนทั้งสิ้น 6 คณะ 3 วิทยาลัย ซึ่งมีการจัดการองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” โดย แหล่งเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปัญญา ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก หมายถึง ปลูกฝังและพัฒนาคนให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข