20.03.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ประชุมและนำเสนอการเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์
 

           ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นั้น           ในส่วนของสาขาวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ให้ความร่วมมือกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ในประเทศไทย มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยในฐานะของเครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย ภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง “Communication Network for Thailand Integration and Development” ได้เข้าประชุมและนำเสนอต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และคณะกรรมการบริหาร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ประกอบด้วย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล อุปนายกสมาคมฯ คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ กรรมการบริหารและกิจการเพื่อสังคม ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการวิชาการ นวัตกรรม และต่างประเทศ ได้ร่วมประชุมและนำเสนอต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ผลการดำเนินงาน ศักยภาพ และแผนงานดำเนินการ เพื่อให้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์           ทั้งนี้ องค์กรรับรอง มีหน้าที่ในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนในอาชีพได้มาตรฐานตามมาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ด้วยความเชี่ยวชาญ วัดสมรรถนะความเป็นมืออาชีพตามระดับของกลุ่มอาชีพที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งมีมาตรฐานอาชีพ การรับรองมาตรฐาน ที่ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 มาตรฐานสากลในการรับรอง สมรรถนะของบุคคล ซึ่ง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้ารับการอบรมและสอบผ่าน “หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ตามหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กร เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 มาแล้ว โดย มาตรฐานสากลในการรับรอง สมรรถนะของบุคคล ดังกล่าวได้ผ่านการรับรอง กว่า ๗๐ ประเทศให้การมาตรฐาน ความพร้อมสำหรับไปทำงานต่างประเทศ กว่า ๕๐๐ หน่วยงานทั่วโลก ที่ให้การยอมรับร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการรับรองระบบงาน ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างกัน