19.02.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมหารือร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางการในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์
 

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ดร. ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) เพื่อร่วมประชุมหารือร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้มอบ หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”(New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไว้ค้นคว้าอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ           ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ดำเนินงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ กำลังคนในการแข่งขัน ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ดำเนินการยกร่าง เป็นที่สมบูรณ์แล้ว

           ทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมหารือร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ สำหรับทดสอบสมรรถนะ (Unit of Competence) ตามรูปแบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ตามขั้นตอน ต่อไป