[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
THA : ENG
 
คณะกรรมการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
 
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
Phot Jaichansukkit
 

        สภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่มีทิศทางไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ทำให้รูปแบบของการสื่อสารในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งบทบาท หน้าที่วิธีการ และการใช้เครื่องมือสื่อสาร ช่องทางของเครื่องมือใหม่ ๆ วิทยาการ และนวัตกรรมที่มากขึ้น ในส่วนของสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญกับมรสุมหลายประการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แต่ละองค์กรต่างต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด กับข้อมูลข่าวสาร ทั้งในสื่อสารมวลชน และใน Social Media ท่ามกลางการใช้ชีวิตบนวิถี New Normal ที่นับเป็นความท้าทายของผู้บริหารและนักการสื่อสาร อยู่เบื้องหน้า

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มุ่งสร้างการสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระดับสากลสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณค่าความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ทั้งกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสม โดยเน้นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างกัน ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล กิจการโทรคมนาคม รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน เพื่อเกิดเป็นแนวร่วมและเครือข่าย ในการนำความรู้และศักยภาพเพื่อการพัฒนา โดยเพิ่มบทบาทอย่างไม่ปิดกั้นและเปิดโอกาสให้กับ คนรุ่นใหม่ เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศและสังคมมากขึ้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ : นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บริหารงานกิจการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เพื่อให้เกิดพัฒนาการของสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม ทางด้านการสื่อสารอย่างมีศักยภาพ โดยใช้การสื่อสารบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมในทุกด้าน เพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

....................................................................................................................................................................................
 
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
Sakchai Ruangkittikul
 

       ในยุคของการสื่อสารที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้การบริหารงานในยุคดิจิทัล มีการปรับการบริหารจัดการ รวมถึงเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม สู่การสื่อสารและทำประชาสัมพันธ์แบบใหม่ที่อาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง ด้วยขอบข่าย รูปแบบที่ไม่มีขีดจำกัดซึ่งจะเป็นการส่งความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย กิจการสื่อสารในทุกรูปแบบ ที่ต้องการให้เกิดทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยการเป็นเครือข่ายข้อมูล กิจกรรม ความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่เน้นให้ความสำคัญของการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งในกลุ่มสมาชิกและภายนอก บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศด้วยการปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสร้างกิจกรรม การสื่อความ เพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมกันเพื่อการพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภารกิจหน้าที่ที่ทุกคนทำอยู่ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และเพื่อสาธารณชน

ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล : อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย การวางแผนการดำเนินงานบริหารทางด้านกลยุทธ์ การประสานระหว่างสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยกับบุคคล /หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ / เอกชน องค์กรในประเทศ / ต่างประเทศ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

....................................................................................................................................................................................
 
เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์
Yaowalak Hotrabhavananda
 

       การบริหารองค์กร ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในทุกมิติ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้แนวคิดของการสื่อสารให้เกิดผลดีต่อการสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ สร้างการยอมรับและส่งเสริม กิจกรรมที่ดีงามให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ในอันที่จะก่อประโยชน์ทั้งในกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตลอดจนภาพรวมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างก้าวหน้า และมีความสุข

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม คือการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถส่งเสริมการดำเนินกิจการ โดยการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องใช้การประสานงาน การสร้างพันธมิตร ร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่าระหว่างกัน ทั้งในรูปแบบของการจัดการสื่อสารธุรกิจและสังคมเชิงกลยุทธ์อย่างครบวงจร การสนับสนุนองค์กรอื่น หรือกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน

เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ : กรรมการบริหารและกิจการเพื่อสังคม สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บริหารงาน การดำเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ควบคุมวางแผนการดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรมพิเศษ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เหมาะสมและเป็นไปตามภารกิจ

....................................................................................................................................................................................
 
ศรีสุดา ธรรมบำรุง
Srisuda Thambumrung
 

        สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มีกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชนด้วยมิติต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย ทั้งบุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกลุ่มสมาชิกและภายนอก ทั้งในด้านธุรกิจและสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ วิชาชีพการสื่อสารนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และภาคธุรกิจต่างๆ เน้นการพัฒนาบทบาทของภารกิจหน้าที่ทางด้านการสื่อสาร ด้วยการเข้าถึง ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด อันประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร การพบปะ การแสวงหาเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์ การออกแบบเครื่องมือ วิธีการการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

        การกำกับดูแลงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวม อำนวยความสะดวก ดูแลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของคณะกรรมการ จัดทำและเสนอรายงานและข้อคิดเห็น การจัดประชุม และดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของสมาคม และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุน วิเคราะห์ และเตรียมข้อมูลเชิงลึกที่พอเพียง จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ต่อการบริหาร

ศรีสุดา ธรรมบำรุง : กรรมการและเลขาธิการ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กิจการสำนักงาน การบริหารเอกสารข้อมูลสมาคม ข้อมูลองค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการ องค์กรร่วมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จัดการและประสานงานการประชุมกิจกรรมคณะกรรมการ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานติดตาม ประเมินผล

....................................................................................................................................................................................
 
ม.ล.ชไมทิพ เทวกุลฒ
Jamaidhib Devakula
 

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มีความชัดเจนทั้งแนวทางการบริหาร มีผู้บริหารและคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ความตั้งใจจริง ทุ่มเทและเสียสละ ได้ก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ ทั้งในองค์กรและสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ย่อมมีผลดีต่อ ทัศนคติ มุมมอง ความคิด รวมถึงการดำเนินภารกิจ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

       จากสถานการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศไทย พบว่าเศรษฐกิจยังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และยังซบเซาอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากวิกฤติ COVID-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจหลายส่วนหยุดชะงักไปนั้น ได้เริ่มทยอยผ่อนคลายลง และพบว่าหลังการผ่อนคลายนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนได้เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในสภาวการณ์แห่งการฟื้นฟูนี้ จะเห็นความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยที่ความต้องการขององค์กรทั้งด้านความสำเร็จทางธุรกิจ ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ คือสิ่งที่จำเป็น ต่างเป็นที่แสวงหาและต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย และด้วยการใช้แรงบันดาลใจร่วมกันของบุคลากรเป็นพลังผลักดันนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการไปถึงจุดหมายขององค์กร

ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล : กรรมการและเหรัญญิก สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บริหารงานสภาพคล่อง สถานะทางการเงิน กำกับดูแล การวิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานงบประมาณ งบการเงิน ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สามารถธำรงเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

....................................................................................................................................................................................
 
ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ
Nutthaboon Pornrattanacharoen
 

        ปัจจุบัน แนวความคิดทางด้านการสื่อสาร เป็นแบบการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม และรวดเร็วมากกว่าเดิม เพราะลักษณะการบริโภคสื่อทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิต online หรืออยู่บนโลก Digital แบบจำแนกความสนใจ การสื่อสารแบบเดิม ไม่อาจเพียงพอ ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เข้าถึงในแต่ละกลุ่ม ในปัจจุบันสื่อ ต่างๆได้พัฒนาการและมีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน การสื่อสาร สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ทั้งในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาด คือสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างแรงบวกต่อยอดขายได้และเมื่อเกิดภาวะวิกฤติจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ยอมรับ หรือมีรู้สึกในเชิงลบน้อยลง การสื่อสารที่ทำให้เกิดความน่าสนใจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา

       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมงานวิชาการ ข้อคิดเห็น ทัศนะ งานวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ - สื่อสารองค์กร สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ ข้อคิดเห็นที่เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ

ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ : กรรมการวิชาการ นวัตกรรม และต่างประเทศ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูล สำรวจ วิจัย เผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่สาธารณชน พัฒนานวัตกรรมใหม่และสื่อดิจิทัล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและเครือข่ายนานาชาติ

....................................................................................................................................................................................
 
ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช
Suppaach Chatarupavanich
 

       การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing Communication ) คือ กระบวนการสื่อสารการตลาด ที่ใช้การพัฒนาแผนงานการสื่อสารด้วยกลยุทธ์ เครื่องมือหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

       แนวคิดใหม่ในการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน ควรศึกษาในประเด็นการสร้างแบรนด์ หรือภาพลักษณ์ ที่อาจต้องผนวก IMC หรือการสื่อสารแบบบูรณาการด้วยเครื่องมือที่มากมายทั้ง Brand Image, IMC , PR, Advertising, Event Communication Tools, Online Media ,และ Social Network เพราะว่าวิธีคิดของปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการนำความคิดหลักมารวมกันแล้วไปขยายผล เพราะส่วนใหญ่มักจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน เพียงแต่ต้องเน้นให้เห็นถึงแนวความคิดหลักว่าเราต้องการอะไร แล้วเน้นตรงจุดที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์

       ในขณะที่การทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน และการทำธุรกิจทางด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ ช่องทาง และรูปแบบ นับเป็นสิ่งที่ต้องสนใจ ศึกษา ติดตาม วิวัฒนาการที่เกิดต่อวงการวิชาชีพและสังคม เช่นกัน

ศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช : กรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาด สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บริหารงานสร้างสรรค์ Brand - Image ประชาสัมพันธ์ วางแผน ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม การผลิตสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสม

....................................................................................................................................................................................
 
สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์
Suranya Chalermdit
 


       การสื่อสารสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร แต่ก็มีรูปแบบ พัฒนาการ ที่แตกต่างจากเดิม มากกว่าการจัดทำข่าวสาร การแถลงข่าว การผลิตสื่อ การบริหารข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรม การสื่อประเด็น เนื้อหา ข้อมูลต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แยกตามพื้นที่ ช่วงวัย การศึกษา ประเภทของความสนใจ รูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยการกำหนดประเด็น ออกแบบเนื้อหา ข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม การกระตุ้นให้เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริง ระหว่างองค์กร สินค้า บริการ กับประชากรเป้าหมายหรือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการใช้กิจกรรมที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นปัจจัยในการวางแผนการสื่อสารทั้งในด้านประเภทกิจกรรมแนวทางการสื่อสาร สถานที่ ด้วยการคำนึงถึงความสามารถในการขยายผลได้ในหลายมิติ

       สิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ก็คือพัฒนาคุณค่าแห่งวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล รวมถึงกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ทั้งในส่วนของ การบริหาร และ ปฏิบัติการ ให้มีบทบาทและเกิดคุณค่าทั้งต่อวิชาชีพและภาคสังคม

สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ : กรรมการพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมสัมพันธ์ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที่ดำเนินการเองและการร่วมกับองค์กรอื่น การสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งระยะสั้น ระยะยาว ข้อมูลข่าวสาร กิจการสมาชิก กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


[an error occurred while processing this directive]