13.03.66
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน แผนการพัฒนาชุมชนผ่าน Sustainability ที่ผสานวิถีถิ่น และเทคโนโลยี บนรากฐานความสมดุล
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อเสนอและตัดสินแผนการพัฒนาชุมชนผ่าน Sustainability ที่ผสานวิถีถิ่น และเทคโนโลยี บนรากฐานความสมดุล ตามโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง (Sufficiency Economy Enterprise Development : SEED 6) โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานบริหาร แบรนด์บีอิ้ง, คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานหอการค้าภาคกลาง และ คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าอบรมและนำเสนอโครงการ เป็นประธานหรือผู้แทน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย จังหวัดละ 1 คน ทั่วประเทศ


       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เป็นผู้ประกาศผลโครงการที่ชนะเลิศ จาก 9 ทีม ที่มีความโดดเด่นต่างๆกัน ทั้งทีม ที่นำเสนอการพัฒนาชุมชนผ่าน Sustainability ที่ผสานวิถีถิ่น และเทคโนโลยี ใน Concept ที่แตกต่างกัน อาทิ “Unseen อ่าวไทย Program ท่องเที่ยวในมิติใหม่” “ตู้น้ำใจ๋ ตู้น้ำดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์ให้ชุมชน” “เมืองรองต้องลอง การส่งเสริมการเที่ยวในเมืองลองให้มีความน่าสนใจขึ้น” “อีสานเฮ็ดดี การจัดกิจกรรมนำเสนอความเป็นอีสานที่ครอบคลุมหลากหลาย” “คิดฮอต การนำเสื่อลายผ้าที่งดงามมาทำพวงหรีด ที่ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและขยายผลสู่สังคม” “Zero Waste การนำผักตบชวาที่เป็นปัญหามาผลิตเป็น ซีเมนต์บล็อก ให้น่าใช้ ได้มูลค่า” “Pomelo การเชื่อมโยงเกษตรกรสวนส้มโอ สู่การพัฒนาด้านการเกษตรครบวงจร เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและขยายสู่การท่องเที่ยว” “Website รวมรวมอาหารและของดีในพื้นที่ เชื่อมโยงท้องถิ่นเข้าสู่เทคโนโลยี” “Andaman x-perience การจัดกินกรรมอาหาร ท้องถิ่นให้มีสีสันโดยเฉพาะในช่วง Low season” ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างทุ่มเท ในการนำเสนอ และตั้งใจรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       จากการอบรม การระดมความคิดเห็น Work shop และนำเสนอ ดังกล่าว คาดว่าจะ ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า ได้รับความรู้ความเข้าใจการดำเนินธุรกิจและนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมและศึกษาดูงานธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าร่วมกัน นำโครงการที่ได้มีการคิดร่วมกันไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และจังหวัดได้