09.02.66
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อจัดทำแผนงาน ประจำปี
 
       สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อจัดทำแผนงาน ปี 2566 และหารือวาระ ที่เกี่ยวข้อง ณ Miracle Grand Convention Hotel

       ในส่วนของแผนงาน ปี 2566 ที่สำคัญ นั้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้มุ่งเน้น การผลักดันให้วิชาชีพการประชาสัมพันธ์ ของประเทศไทย ให้ได้รับการยอมรับในเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานในระดับนานาชาติ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND) ในฐานะของเครือข่ายการสื่อสารเพื่อบูรณาการและพัฒนาประเทศไทย “Communication Network for Thailand Integration and Development” และได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะได้จัดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ตาม ISO/IEC 17024 ในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” อันเป็นมาตรฐานที่ได้มีการยอมรับในระดับสากล ในการประเมินสาขาอาชีพประชาสัมพันธ์ รวม 6 อาชีพ 14 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ (1) นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับคุณวุฒิ 3, 4, 5 และ 6 (2) นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับคุณวุฒิ 4 และ 5 (3)นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับคุณวุฒิ 4 และ 5 (4) นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระดับคุณวุฒิ 5 และ 6 (5) นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับคุณวุฒิ 5 และ 6 (6) นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับคุณวุฒิ 6 และ 7 โดยจะได้กำหนดการเปิดรับสมัครให้เข้ารับการประเมิน เป็นระยะๆ ต่อไป       นอกจากนี้ จากสถานการณ์ COVID – 19 แวดวงการตลาดในแต่ละธุรกิจ เผชิญกับความผันผวนจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคได้มีการปรับตัวที่รวดเร็ว การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ผู้คนได้ก้าวสู่โลก Digital Lifestyle ขณะเดียวกัน New Technology ได้เข้ามามีบทบาทให้การใช้ชีวิตในแบบเดิมๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามมาก็คือ ความต้องการในตลาดได้เปลี่ยนแปลงเช่นกัน สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จึงเปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษ “2023, PR and Marketing Communications Up-skill & Re-skill : พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมกระบวนทัศน์ใหม่ทางการสื่อสาร เพื่อรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communications Program : EXCOMM – PR Thailand เพื่อให้ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร การตลาด ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SME นำไปประยุกต์ใช้งาน พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สถานการณ์ ผันผวนที่รวดเร็วทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และกระแสสังคม

       ในส่วนภารกิจด้านอื่นๆ นั้น สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ยังคงส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เอกสาร วิชาการ บทความ ทางด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด ร่วมกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันหลักของประเทศ ทั้งด้านคุณค่าความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต รวมถึงการการสร้างเครือข่ายทั้งในภายในประเทศและระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ประเทศและต่อสังคม ต่อไป