03.02.66
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ และ workshop ให้กับ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Online
 
       ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบรรยายพิเศษ ให้กับ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 21 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ข้าราชการในตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร : Effective PR, Brand & Corporate Image Management” เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Online

       ในส่วนของ การบรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร : Effective PR, Brand & Corporate Image Management” ในหลักสูตรนักบริหารระดับกลางกรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 21 นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต ความสำคัญที่ทำให้แต่ทำให้องค์กรแต่ละแห่ง ต้องให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดต่อกระแสสังคม รวมถึงการจัดทำ Workshop เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในด้าน ภารกิจหลัก ประเด็นการสื่อสาร การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การใช้สื่อ การสร้างภาพลักษณ์ การแก้ปัญหา และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ เพื่อให้กลุ่มผุ้บริหาร ดังกล่าว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสื่อสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง ทั้งในรายบุคคล สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดการเนื้อหา การจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ กิจกรรม ช่องทาง การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป