10.09.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร” ให้กับ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร : Effective PR, Brand & Corporate Image Management” ให้กับ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 20 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ข้าราชการในตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Online        ในส่วนของ การบรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร : Effective PR, Brand & Corporate Image Management” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ความสำคัญที่ทำให้แต่ทำให้องค์กรแต่ละแห่ง ต้องให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดต่อกระแสสังคม และความก้าวหน้า มาดำเนินการการสื่อสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง ทั้งในรายบุคคล สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดการเนื้อหา การจัดทำประเด็นการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ กิจกรรม ช่องทาง การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดทำ Workshop เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งในด้าน ภารกิจหลัก ประเด็นการสื่อสาร การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การใช้สื่อ การสร้างภาพลักษณ์ การแก้ปัญหา และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพ