04.04.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย “การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสาร การตลาดและแบรนด์องค์กร” หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การตลาดและแบรนด์องค์กร” (Issues and Crisis Management through Digital Media for Marketing Communication and Corporate Branding) ให้กับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ผ่านระบบออนไลน์

         ในส่วนของ “การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การตลาดและแบรนด์องค์กร” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอถึง กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ การวางแผนและการจัดการการสื่อสารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การตรวจติดตามความเสี่ยงและผลกระทบของภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์องค์กร เทคนิค เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring Tools) การค้นหาข้อความต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์การตอบรับจากผู้บริโภค การร่วมฟังและมีส่วนร่วมกับสมาชิกบนสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการเตรียมตัวและการตอบโต้ การนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมแบรนด์องค์กร เทคนิคการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน การจัดการความต้องการของสื่อมวลชน การรักษาภาพลักษณ์แบรนด์องค์กร และชื่อเสียงของสินค้าและบริการ การประเมินผลในการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์ กรณีศึกษา กลยุทธ์การกู้สถานการณ์จากภาวะวิกฤตเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

         เห็นได้ว่าองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างมีความจำเป็นในการการบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การตลาดและแบรนด์องค์กร การขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ ควรติดตามและนำมาวิเคราะห์ ในการวางแผนกลยุทธ์ และจัดการสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้อง ผ่านวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่องทางดิจิทัล เพื่อให้การสื่อสารประเด็นไปยังแบรนด์องค์กร การสื่อสารการตลาด ตลอดจนสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ