02.03.65
 
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับนักวิชาการ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวิตร มหาสารินันทน์ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย และคุณเพชรพริ้ง สารสิน เพื่ออภิปราย วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้เกิดผลเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดการวิพากย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิน ชุตินธรานนท์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดำเนินการอภิปราย โดยมีทั้งรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom และ Onsite ณ ห้องประชุมนิเทศศาสตร์ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาทางสังคม ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี พัฒนาการของสื่อ การนำเสนอข่าวสาร การสื่อสารที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ สอดคล้องทิศทางของประเทศที่กำลังดำเนินไปในทิศทางตามแนวทางการค้าเสรี รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับ สังคมข้อมูลข่าวสารกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน เป็นรูปแบบที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสังคมไทยในอนาคต ซึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แบ่ง ออกเป็น 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย
         1. สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
         2. สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
         3. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
         4. สาขาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า
         5. สาขาวิชาวาทนิเทศ
         6. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
         7. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
         สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว เป็นการบูรณาการทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยการเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างทันยุคทันเหตุการณ์ ยกระดับความรู้ความชำนาญเพื่อรองรับกับการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เกิดประโยชน์ ภายใต้นวัตกรรมทางความคิดที่ใหม่ที่หลากหลาย รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานในระดับสากล