08.02.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสวนา “การบริหารจัดการสื่อสารในยุค 2022” หลักสูตรปริญญาเอก การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับเชิญจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการเสวนา ด้วยการบรรยาย ตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสื่อสารในยุค 2022” ให้กับคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ในโครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา , ดร.นริศ สุคันธวรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ดร.ธนเทพ สุดแสง เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ        ในส่วนของเนื้อหาที่สำคัญนั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้ เราติดตามหรือให้ความสนใจกับข้อมูล ข่าวสารมากกว่าเดิม แม้ว่าเราจะให้ความสนใจกับการเสพข้อมูลมากกว่า จนมีคำกล่าวที่ว่า เราอยู่ในยุคที่ขับเคลื่อนโดยประเด็นเนื้อหา อยู่ในยุคของข้อมูลล้วนๆ หรือที่เรียกว่า “Content is the king" มี Content อยู่อย่างมากมายมหาศาล ทั้งในช่องทาง สื่อดั้งเดิม และ Social Media Facebook IG Clip การนำเสนอของ YouTuber ที่มีอยู่หลากหลาย ให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ ความชอบ ความสนใจ การแยกแยะ คัดกรอง และทำความเข้าใจ ต่อบริบทของข้อมูล ข่าวสารสื่อสารต่าง ๆ ที่เราต้องพบเจอในแต่ละวันนั้น ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร ทั้งที่เป็น Content Information และ News        Content ที่สำคัญในการการสื่อสาร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1.Positioning Content เนื้อหาที่สะท้อนคุณสมบัติ รูปลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถสร้างข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ในใจของลูกค้า 2.Differentiate Content นำเสนอเนื้อหาที่สามารถแยกแยะ มีความแตกต่างกว่าคนอื่น 3.Credibility Content นำเสนอเนื้อหาที่สร้างความน่าเชื่อถือ การได้รับการยอมรับ จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ กับผู้บริโภค 4.Awareness Content นำเสนอเนื้อหาที่น่าจดจำ มีความกลมกลืน มีความสอดคล้องกันเป็นเรื่องราว ทุกองค์ประกอบ 5.Loyalty Content นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแล ผูกพัน เอาใจใส่อย่างดี อย่างให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 6.Life Style Content นำเสนอเนื้อหา หรือสัมผัสทั้งปวง ที่เป็นการสะท้อนความชื่นชอบ รสนิยมส่วนตัว Life Style ของผู้บริโภคเป้าหมา 7.Storytelling Content นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราว ที่เลือกนำมาสื่อสารให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ ว่าสิ่งใดมีที่มา เป็นต้น

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ และนักบริหาร ที่จะเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสื่อนวัตกรรมใหม่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันและกว้างไกล ให้ความสำคัญกับการวิจัยวัฒนธรรมสื่องานวิจัย ในท้องถิ่นและงานวิจัยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ มีโครงการคลีนิควิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำนิสิตไปเสนอผลงานในต่างประเทศ รวมถึงการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ