[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
04.01.65
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การบริหารความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลในองค์กร” ให้กับ ผู้บริหารกรมทางหลวง
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย รับเชิญจาก กรมทางหลวง เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลในองค์กร : Diversity Management” ให้กับ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกรมทางหลวง รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ข้าราชการในตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยมี คุณถิรเดช ศิลาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝึกอบรม กรมทางหลวง ให้การต้อนรับ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอันมาก ผ่านระบบ Zoom         ในส่วนของ “กลยุทธ์การบริหารความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลในองค์กร : Diversity Management” นั้น ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้นำเสนอประเด็นของ การบริหารความหลากหลาย, ปัจจัยความหลากหลายที่ทำให้ในองค์กร มีความแตกต่าง, สมรรถนะหลัก ที่จำเป็นต่อการบริหารความหลากหลาย, กลยุทธ์บริหารจัดการด้านความหลากหลายของพนักงาน, ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของการบริหารความหลากหลาย, เทคนิคการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความหลากหลาย

         ทั้งนี้ ความหลากหลายที่ทำให้ในองค์กร มีความแตกต่าง หลายประการ เช่น อายุ วัย ที่ต่างกัน, ความแตกต่างทางเพศ, สถาบันการศึกษา “สถาบันนิยม” ความเป็นภูมิภาคนิยม คนบ้านเดียวกัน, ปัญหาการเมืองภายใน แบ่งพรรคแบ่งพวก ตามผู้บริหาร, ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม, ลักษณะของกลุ่มอาชีพ อัตตาสูง เช่น แพทย์ วิศวกร นักวิชาการ, รูปแบบการจ้างงานที่ต่างกัน แต่ทำงานในหน่วยเดียวกัน เช่น ข้าราชการ พนักงาน, ลักษณะการทำงาน หรือฐานะตำแหน่งรายได้ที่แตกต่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่-อาจารย์, โครงสร้างขององค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง, ความแตกต่างกันทางด้านฐานะ ตระกูล ค่านิยม รสนิยม และความหลากหลายเชิงกายภาพ ของพนักงานในองค์กร         สำหรับ การบรรยายครั้งนี้ ได้มีการเสริมทักษะ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างสมรรถนะหลัก (Competency) ที่มีความจำเป็น สำหรับผู้บริหาร ในการบริหารความหลากหลาย ประกอบด้วย การบริหารการสื่อสาร (Communications Management), การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management), การสร้างความไว้ใจ (Building Trust), การทำงานเป็นทีม (Teamwork), การฟังและการซักถาม (Listening and Query), และทักษะความร่วมมือช่วยเหลือ (Collaboration Skills) เป็นต้น
 


 

[an error occurred while processing this directive]