06.08.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (GA @ASIA-PACIFIC)
 
         สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Global Alliance Asia-Pacific Regional Council - GAP) ประกอบไปด้วยผู้แทนสมาชิกจาก 12 ประเทศ หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมกับ เครือข่ายประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มาอย่างต่อเนื่อง

        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มอบหมายให้ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการวิชาการ นวัตกรรม และต่างประเทศ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Global Alliance Asia-Pacific Regional Council - GAP) โดยมี นายเจฟฟรี แอมิน โอสมาน (Mr Jaffri Amin Osman) จากสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งประเทศมาเลเซีย (Institute Public Relations Malaysia) ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสมาพันธ์คนล่าสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนสมาชิกจาก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ที่ประชุมมีแผนความร่วมมือหลัก 2 ประการ ที่สำคัญ ดังนี้

        1. สร้างแบรนด์ของสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (GA @ASIA-PACIFIC) และเพิ่มคุณค่ามิตรภาพการเป็นเครือข่ายของกลุ่มประเทศในภูมิภาค บนความร่วมมือทั้งสมาคมประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ และมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

        2. ขยายภาคีเครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น ด้วยการแบ่งปันและมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการ มากยิ่งขึ้น ทั้งในบทความด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ผ่านวารสาร วิดีโอ กิจกรรม และ Social Media ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บทความด้านสุขภาพ การบริโภค และ Live Style รูปแบบ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ ผ่านการเผยแพร่ทางคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ยังสนับสนุน ในการนำไปใช้เป็นสื่อทางการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อไป        ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาวิชาชีพประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด การยกระดับทั้งในประเทศและในนานาชาติด้วยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาตินั้น การที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นสมาชิกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเครือข่ายสมาพันธ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ นับเป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอดและยกระดับเพื่อสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารองค์กรของประเทศไทย ภายหลังจากที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เช่นการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การเข้าร่วมประชุม การจัดส่งวิทยากรเข้าบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนักประชาสัมพันธ์ในอาเซียน การสนับสนุนกิจกรรมการมอบรางวัลการประชาสัมพันธ์ในระดับอาเซียน ทั้งนี้ คาดว่าจากความร่วมมือกับของสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(GA @ASIA-PACIFIC) นี้ จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและประเทศสมาชิกในระดับนานาชาติต่อไป GA – the Global Alliance for Public Relations and Communication Management เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีสมาชิกนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารวิชาชีพและนักวิชาการ มากกว่า 300,000 คนจาก 126 ประเทศทั่วโลก.............................................................................................................................................................

Thailand Public Relations Association joins international meeting with Asia-Pacific Public Relations and Communication Networks


Assoc. Prof. Dr. Phot Jaichansukkit, president of the Thailand Public Relations Association recently assigned Dr. Nutthaboon Pornrattanacharoen, Academic Committee for Innovation and Foreign Affairs to attend the international virtual meeting with the Global Alliance Asia-Pacific Regional Council (GAP), led by Mr. Jeffri Amin Osman, the newly elected GA chair for the Asia Pacific Region and vice president of the Institute of Public Relations Malaysia. Joining the meeting were association’s committee members from 12 countries including Australia, New Zealand, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

To raise the public relations professional standards in the region and all over the world, the meeting will drive and enhance the following cooperation plans:

1. Build a stronger brand for the Asia-Pacific Association of Public Relations and Communication Networks and increase the value of friendship among the professional and academic circles through various partnership activities such as meetings and seminars both physical and virtual engagement

2. Expand the network of partners in the Asia-Pacific region by sharing and contributing academic and professional knowledge on importance topics of public interest such as education and training, health and wellbeing through journals, videos and annual events throughout 2022.

Assoc. Prof. Dr. Phot Jaichansukkit, president of the Thailand Public Relations Association emphasized that it is an honor to join this reputable global network. This will not only benefit and create value-added to Thailand’s public relations practitioners, but also bring the profession to the international level.

GA – the Global Alliance for Public Relations and Communication Management is a non-profit organization registered in Switzerland, representing over 300,000 practitioners and academics across 126 countries worldwide.