05.07.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ให้สัมภาษณ์ “การสร้างคุณค่าเกษตรกรไทยในวิถีใหม่” ในรายการ สีสรรค์โลกสวย ทาง วพท. 792 Khz
 
 
         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น “การสร้างคุณค่าเกษตรกรไทยในวิถีใหม่” ในรายการ สีสรรค์โลกสวย ดำเนินรายการโดย อาจารย์จินตนา แพ่งนุเคราะห์ ทาง สถานีวิทยุ วพท.AM 792 Khz (คณะเกศทิพย์) ซึ่งนอกจากการออกอากาศทางสถานีวิทยุแล้ว ยังได้มีการบันทึก ตัดต่อลงในระบบ YouTube .ให้กับผู้สนใจได้ติดตามผ่านเครือข่าย Social Media ด้วย

         ในส่วนของ การประกอบอาชีพเกษตรกรในยุคใหม่นั้น ดร.พจน์ฯ ซึ่งมีอาชีพเสริมและงานอดิเรกด้วยการทำสวน และการช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น และการร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ เอกชน อย่างต่อเนื่อง ได้ให้ข้อเสนอ ในการปลูกพืชทางการเกษตรว่าควรปลูกพืช ๓ อย่าง คือ ๑ ปลูกเพื่อขาย ๒ ปลูกเพื่อบริโภค และ ๓ ปลูกเพื่อสร้างความสุข นั่นคือการปลูกผลิตผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด วางแผนให้ผลผลิตมีอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถนำมารับประทานได้ทุกวันเพื่อลดค่าใช้จ่าย และการปลูกพืชสวยงามหรือพืชที่ชอบเพื่อสร้างความสุข สถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงาม


         เกษตรในวิถีใหม่หรือยุค New Normal นั้น ควรมีการพัฒนาการทางด้านวิธีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยแนวคิดใหม่ๆ อาทิ
  • การหาตลาด หรือการทำการตลาดด้านการเกษตรไปด้วย เพื่อลดการกำหนดโดยตลาดจากคนกลาง
  • การเพิ่มมูลค่า เช่นการสร้างแบรนด์ การกำหนดชื่อ หรือคุณลักษณะของผลผลิตที่ชัดเจน
  • การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ทางการเกษตรของตัวเองได้มากขึ้น และป้องกันปัญหาด้านราคาถูกจากผลผลิตล้นตลาด
  • การทำการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ Social Media เช่น Website Facebook  Instagram เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
  • ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเกษตร เช่น ระบบ Smart Farm  เพื่อลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมาตรฐานสินค้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • การรวมตัว รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง หรือดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม
  • พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  เช่น บริการที่พัก Home Stay ร้านอาหาร หรือขายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ควบคู่ไปกับการสาธิต  นำเที่ยว จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตร   ทำให้สามารถสร้างรายได้นอกจากผลผลิต
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ อย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ
  • เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรอยู่เสมอ ปรับตัว ก้าวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป
  • วางแผนด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้มีความมั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์รายการ สีสรรค์โลกสวย https://www.youtube.com/watch?v=SNn2yFXAcLI