[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
05.05.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เตรียมพร้อมรับรองมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ระดมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ และ กรรมการรับรองมาตรฐาน
 

         ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล โดย นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เข้ารับการอบรมและสอบผ่าน “หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ตามหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กร เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาแล้วนั้น ในโอกาสนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยจึงได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนกว่า ๒๐ ท่าน เพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) และกรรมการตัดสินรับรองผลมาตรฐานวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าว ได้เข้าการอบรม และผ่านการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระเบียบ ที่กำหนดไว้         ในส่วนของการอบรมครั้งนี้ นั้น คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าอบรม และสอบผ่านใน “หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (ภาคทฤษฎี)” ซึ่งเนื้อหาที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards) เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools) เครื่องมือประเมินสมรรถนะ (Assessment Tools) คุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบคุณสมบัติและบทบาทเจ้าหน้าที่สอบ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และ “หลักสูตร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner: RESK Examiner)” เนื้อหาที่สำคัญ ประกอบด้วย ที่มา ความสำคัญ และหลักการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK) กิจกรรมระดมความคิดเห็นในการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มีการปฏิบัติงานและมีกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นสากล ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และประกันคุณภาพในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ         ทั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จะได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อดำเนินการในการทดสอบตามรูปแบบมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ (Unit of Competence) สำหรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ที่ได้พัฒนา กำหนดขึ้น ตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ กำลังคนในการแข่งขัน ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 


 

[an error occurred while processing this directive]