03.03.64
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านสื่อสารแบรนด์ ด้วยหนังสือ “ Good Brand & Grand Image (New Edition) ” ในการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์
 

           ตามที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้จัดพิมพ์ หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”(New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal ซึ่ง เขียนโดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นั้น

           รองศาตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำ หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”(New Edition) คู่มือการสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal ไปใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในรายวิชาด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารตราสินค้า กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณา และสื่อสารการตลาด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย

           ผู้สนใจหนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด (New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal” สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา และเครือข่ายร้านหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬา ทุกแห่งทั่วประเทศ