15.06.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี “Good Brand & Grand Image (New Edition)” ท่ามกลางวิถี New Normal
 
           สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”(New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal ผลงานของ “ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ” ที่นำเสนอถึงการสื่อสารเพื่อการสร้าง Brand Image สำหรับการแข่งขันขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษา แนวทางการสื่อสารขององค์กรที่เป็นมาตรฐานร่วมกับ 126 ประเทศ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโลก COVID-19 ซึ่งได้รับการตอบรับและเผยแพร่ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงการสื่อสาร Brand Image ภายหลังสถานการณ์ การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทย วิถีชีวิต ภายใต้ความปกติใหม่ โดยได้จัดส่งให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทั่วประเทศ

           หนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด(New Edition)” เล่มปรับปรุงใหม่ นี้ นับว่าเป็น คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ที่ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ให้มีคุณค่า และสามารถรับมือกับการแข่งขันได้ แนะเคล็ดลับวิธี การสื่อสารแบรนด์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง Brand Image ทำภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสนอทิศทางการสื่อสารในอนาคต ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ เนื้อหาในเล่ม เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลปรับปรุงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จริง หรือการค้นคว้าอ้างอิง เนื้อหาและกรณีศึกษาที่ทันสมัย ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาชีพ วิชาการ พัฒนาการด้านการศึกษา Brand Image ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้สนใจทั่วไป ในการสร้าง Brand Image ขององค์กรธุรกิจไทยรวมถึงความสอดคล้องต่อสถานภาพของแต่ละธุรกิจ วิเคราะห์ กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการที่ใช้ การเลือกใช้สื่อในการสร้าง Brand Image ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา อุปสรรคพร้อมแสวงหาแนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารการสร้าง Brand Image สร้างผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ กลยุทธ์ ประเด็น รูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน           ที่ผ่านมา สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย จัดทำเอกสารวิชาการ บทความ เผยแพร่ผ่านสื่อ กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การสื่อสารทางการตลาด สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อเทคโนโลยีใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือทั้งกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ-เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และพัฒนาการที่เหมาะสม

           ทั้งนี้ ผู้สนใจหนังสือ “Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด (New Edition) คู่มือ การสร้างแบรนด์ให้ดัง ทำภาพลักษณ์ให้ดี ท่ามกลางวิถี New Normal” สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา และเครือข่ายร้านหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.chulabook.com สอบถาม Call Center 0-2255-4433