06.05.63
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ เผยแพร่แนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสาร ในช่วงการระบาดไวรัส COVID – 19 ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก
 
           จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ที่ระบาดหนักอยู่ทั่วโลก และยังคงเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยที่ผ่านมา เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสาร ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และสถาบันทางการเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID 19 เครือข่ายองค์กรสมาชิกคณะกรรมการด้านสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนักวิชาการจาก 126 ประเทศได้ร่วมมือ ผลักดันและเผยแพร่ แนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส ซึ่งได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวว่า สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PRTHAILAND : Thailand Public Relations Association) และ เครือข่ายองค์กรประชาสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( APRN : ASEAN Public Relations Network) ร่วมกับ เครือข่ายสมาพันธ์ระดับโลกเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสาร ( GA : The Global Alliance for Public Relations and Communication Management) ร่วมชี้แจง 12 ข้อแนะนำของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ของมวลมนุษยชาติที่อยู่ร่วมกัน ตามที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เคยแถลงไปก่อนหน้านี้ แล้วนั้น

           ทั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ GA ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการจัดทำ 12 ข้อแนะนำของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยวัตถุประสงค์ของการบูรณการความรู้ ประสบการณ์ เพื่อจัดทำแนวทางการสื่อสารในภาพรวมที่จะสามารถใช้ได้ทั้งกับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบุคคล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดการการสื่อสารนับว่าเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขภาวะวิกฤติ ด้วยการกำหนดรูปแบบสื่อสารที่จะสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้ได้รับความชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ทางการสื่อความที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับสาร และสังคม เพื่อช่วยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติโลก ครั้งนี้ และยังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยอาศัยหลักการการสื่อสาร และจรรยาบรรณทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นสากลและเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด นั่นคือความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในภาพรวม นอกเหนือไปจากองค์กร เพียงอย่างเดียว

           แนวทางคำแนะนำ ดังกล่าว จาก GA ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในส่วน APRN หรือกลุ่มองค์กรเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน ได้มีการแปล และเผยแพร่ คำแนะนำออกเป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) และตากาล็อก (ฟิลิปปินส์) เป็นต้น