14.07.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดหลักสูตร “Digital PR, Branding and Marketing Communications : กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อสารการตลาด” ติวเข้ม ทุกเสาร์ ตลอดเดือน ตค. นี้
 
          ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า “จากภาพรวมของการสื่อสารที่เปลี่ยนไป ทำให้งานด้าน สื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ – การตลาด และประชาสัมพันธ์ ก้าวสู่การสื่อสารแบบ Communications Content เต็มรูปแบบ ขณะที่ช่องทาง Digital เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน เป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าเดิม องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการบริหารพื้นที่ใน Social Network เป็นส่วนใหญ่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม “กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อการตลาด: Digital PR, Branding and Marketing Communications” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand 9 ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 5 – 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

          หลักสูตร การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand ของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้เจาะลึกประเด็นของสถานการณ์ทางการสื่อสารที่เหมาะสม ในแต่ละครั้ง จึงได้กำหนดประเด็นในการอบรม ในหัวข้อ “กลยุทธ์การใช้ดิจิทัล ในการสื่อสาร แบรนด์ PR และสื่อการตลาด: Digital PR, Branding and Marketing Communications” โดยเนื้อหาที่สำคัญ 10 ประเด็นเด็ด ประกอบด้วย Communications Trend & PR Direction ทิศทาง แนวโน้มการสื่อสาร และการปรับตัว, News on Digital Platforms การบริหารงานข่าวบนเครือข่ายดิจิทัล, Digital Brand PR and Marketing Communications Strategy กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์ สื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายดิจิทัล, Digital Issue Management & Reporting การจัดการประเด็นและนำเสนอเนื้อหาในสื่อสังคม Online, The Evolution of Consumer Behavior in the Digital Age แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค และการกำหนดแนวทางการสื่อสารด้วยดิจิทัล, Content and Signature on Digital แนวคิดการพัฒนาประเด็น เทคนิคการสร้างความโดดเด่น ให้น่าสนใจ, Digital Engagement การพัฒนาการสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพัน กับ กลุ่มเป้าหมาย, Effective Internal Communications in the Digital Age การสื่อสารภายในองค์กรในยุคดิจิทัล, Digital media production การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผ่านสื่อ Social Media. CSR Change การขับเคลื่อน CSR ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม …… ที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ของการสื่อสารในทุกมิติ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตร ทั้งการบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง / การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร และประสบการณ์ระหว่างกัน / การระดมสมอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่าง สถานการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ ผู้บริหารงาน ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานสื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กรแล้ว ยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรายละ 30,000 บาท

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 - 939 - 9964 / www.prthailand.com / e-mail tpra.prthailand@gmail.com