18.06.62
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทน สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มอบรางวัล ในโอกาสประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน
 

           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทน สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) มอบรางวัล สุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) ให้กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบรางวัล ในพิธีดังกล่าว มี คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล , คุณเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อุปนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมงาน ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม           ตามที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย Thailand Public Relations Association (PR Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิก ของ สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ASEAN Public Relations Network (APRN) ซึ่งประกอบ ด้วยสมาคมประชาสัมพันธ์ องค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มีความสัมพันธ์อันดี กับสมาพันธ์ฯ และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน มาอย่างต่อเนื่อง

           โดยในการประชุมใหญ่ ประจำปี ในแต่ละครั้ง จะมีการพิจารณามอบรางวัลด้านประชาสัมพันธ์ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเข้าชิงรางวัล ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นการยกย่ององค์กร หรือผลงานประชาสัมพันธ์ ที่มีความเหมาะสม ให้ปรากฏต่อไป


           ซึ่งในปี ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอ “โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งดำเนินการโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อที่ประชุมของ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย (PR Thailand) เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์จากประเทศไทย และ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และมีมติ ส่งโครงการ ดังกล่าว เพื่อนำเสนอ เข้าประกวด รางวัลสุดยอดประชาสัมพันธ์ ของอาเซียน ASEAN PR Excellence Awards ของ สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ด้วยเหตุที่เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการใช้สื่อสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมความการใช้ภาษาไทย มีความหลากหลาย ในการกระตุ้น รณรงค์ จากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน ผู้นำความคิด และประชาชนทั่วไป ผ่าน บทกลอน บทเพลง และคลิปวิดีทัศน์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนการต่อยอดสื่อสร้างสรรค์ นี้ ให้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง สื่อรณรงค์ทั่วไป และผ่าน Social Media

           ผลปรากฏว่า สมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน ได้ประกาศให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประเทศไทย ได้รับ รางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐในระดับอาเซียน “Best PR Government in ASEAN” ด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อการรณรงค์ที่มีคุณภาพ มีการใช้สื่อที่หลากหลาย เชื่อมโยงวัฒนธรรมของชาติ โดดเด่นด้วยวิธีการใช้สื่อ และมีการขยายผลที่ดี โดยได้มีพิธี มอบรางวัล ดังกล่าว ในการประชุม ASEAN International PR Conference 2019 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Hilton Kuching Malaysia นับเป็นรางวัลของประเทศไทย ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่น่าภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง


JW Player goes here