02.08.61
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาบทประพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
 
           ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมป็นวิทยากร เสวนา “การสื่อสารแรงบันดาลใจกับการถ่ายทอดบทประพันธ์ “ ร่วมกับนักแต่งเพลง ดนตรี และผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย สำหรับค่ายพัฒนาบทประพันธ์เพลง บทกวี เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กับกวี ศิลปิน ทั้งมืออาชีพและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจจากทั่วประเทศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม The Bloom เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

           ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา วรรณกรรม รวมถึงการต่อยอดเผยแพร่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าและควรที่จะเผยแพร่สืบสานไว้ให้คงอยู่สู่รุ่นหลังต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทบทร้อยกรอง และประเภทบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้มีการประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงาน จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบทเพลง จำนวน ๒๐ ผลงาน และประเภทบทร้อยกรอง จำนวน ๒๐ ผลงาน และได้จัดค่ายพัฒนาบทประพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทบทร้อยกรองและประเภทบทเพลงภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ชมคลิป คลิก

           พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาบทประพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์รอบคัดเลือกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดบทประพันธ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปพัฒนาผลงานบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองและบทเพลงต่อไป โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเสวนา ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมฐานพัฒนาบทประพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบทประพันธ์ การใช้ภาษา และการถ่ายทอดอารมณ์ในบทประพันธ์ สำหรับร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป