24.10.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบการนำเสนอแผนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และฉลองปิดภาคการศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสอบการนำเสนอ แผนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และปิดภาคการศึกษา ของผู้ศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผู้เรียนนำเสนอ แผนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้น่าสนใจ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริง ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัวอย่างมาก

            การพัฒนาธุรกิจให้รองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นสูงมาก ดังนั้น การผสมผสานองค์ความรู้ด้านมัณฑนศิลป์และวิทยาการจัดการ เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตนักออกแบบนวัตกรรมและการจัดการโรมแรมและอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้