08.06.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย บรรยาย และ workshop ภาพลักษณ์องค์กร ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พัฒนา ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยาย และ workshop "การบริหารและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร " ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรนักบริหารมหานคร รุ่นที่ ๑๒ ณ โรงแรมทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพฯ

            โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์องค์กร ว่า “ภาพลักษณ์องค์กร ถือเป็นหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งต่างให้ความสนใจในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของตนโดยไม่ปล่อยให้ภาพลักษณ์องค์กรเกิดขึ้นเองและเติบโตไปตามธรรมชาติอย่างไร้ทิศทาง แต่กลับมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบรวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้เกิดผลทีดีต่อองค์กรให้ได้มากที่สุด เรื่องราวข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านการเผยแพร่ทุกช่องทาง ทุกสื่อทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ รวมถึงการได้เข้าไปสัมผัส ดังนั้นภาพลักษณ์องค์กร จึงต้องมีการจัดการรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและวิธการสื่อความอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และต้องดูว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กร กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสนใจความพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรของรัฐก็คือ มีการจัดการที่ดีบรรลุเป้าหมายตามลักษณะโครงสร้างหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สังคม และประชาชน”

            นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม workshop ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ กำหนดภาพลักษณ์ที่เหมาะสม และออกแบบรูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์หลักสูตรดังกล่าว ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทั้งความรู้ความสามารถ เรียนรู้และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ นำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด