07.04.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔" จัดโดย กรมการท่องเที่ยว และ มหาวิทยาลัยมหิดล

            ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้ประชุม ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ สมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการตลาดท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้เป็นยุทธศาสตร์เป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นวาระแห่งชาติที่ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการ มุ่งเน้นกิจกรรมที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม และ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยกําหนดบทบาทของกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทุกระดับให้มีความเชื่อมโยงกัน

            ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศในระยะต่อไป จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว แต่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเพิ่มระยะเวลาพํานักของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันหรือต่อครั้ง การพัฒนาในระดับพื้นที่ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มท่องเที่ยวและระหว่างกลุ่มท่องเที่ยว การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน