14.03.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล
 
            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็น นักธรณีวิทยา นักวิชาการน้ำบาดาล นักประชาสัมพันธ์ ได้แก่ คุณฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม คุณศิริพร กิจปลื้ม คุณใบพร ปาวรีย์ และคุณสุทาภา โพธิ์เก่า เพื่อพิจารณาผลงานทั้ง Infographic , Viral Clip และ Animation ในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” ซึ่งจัดโดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ได้จัดกิจกรรมนำตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ มอบความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำบาดาล และจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องน้ำบาดาล ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร

            การดำเนินงานจัดกิจกรรมเครือข่ายน้ำบาดาลครั้งนี้ ได้จัดขึ้นทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ำบาดาลในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือต่อยอดความรู้เรื่องน้ำบาดาลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ