30.01.60
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มศว. (ประสานมิตร) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจยานยนต์ เพื่อรับมือกับการแข่งขัน ของธุรกิจไทยในยุค 2020
 
            สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งได้จัดหลักสูตรให้กับผู้บริหาร ระดับ GM ของอีซูซุ (ประเทศไทย) โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นตามแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักตามแผนกลยุทธ์ของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก ในทุกตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางรูปแบบธุรกิจไทยในยุค 2020 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ

            ในการจัดหลักสูตร ดังกล่าว ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้บรรยาย ประเด็น “เทคนิคการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคของการดำเนินธุรกิจแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" และ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นผู้บรรยาย “ทิศทางการทำธุรกิจไทยในยุค 2020 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ : Automotive Industry..How to do the business for sustainability” อันเป็นเนื้อหาที่สำคัญของหลักสูตร

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้กล่าวถึง เรื่องของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ กับสถานการณ์แวดล้อมทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการแข่งขันมีความทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้การทุกแบรนด์ต่างสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นทางการตลาด ที่ต่างมีจุดประสงค์เพื่อสร้างยอดขายให้มากที่สุด เหนือคู่แข่งในสินค้าอย่างเดียวกัน และนอกจากนั้นยังมีสถานการณ์เกี่ยวกับ เรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละช่วง เข้ามาเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำลังในการซื้อของผู้บริโภค

            ในกลุ่มของแบรนด์ยานยนต์ นับว่าต้องมีการปรับตัวสูง เนื่องจากในยามที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบในการใช้จ่าย เลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุด สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ สามารถต่อสู้กับการแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่การอาศัยการส่งเสริมการขาย และการสื่อสารการตลาดเพื่อเร่งกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อีกส่วนที่สำคัญ ก็คือการใช้กลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงตามต้องการเพื่อดึงดูดใจลูกค้า สร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจของผู้บริโภค ความรู้สึกแตกต่าง ที่เห็นชัด สัมผัสได้ และยึดเป็นจุดยืนของแบรนด์นั้นๆ ให้มั่นคงมากที่สุด ดังนั้น แม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะมีกำลังซื้อ แต่จุดยืนในการใช้แบรนด์เน้นที่ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นคือความต้องการสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้จริง และมีความคุ้มค่าทั้งด้านการใช้งาน การยอมรับจากสังคม เป็นเหตุผลที่ตอบสำหรับการบริโภค นั่นเอง

            นอกจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองแล้ว ในปัจจุบันยังพบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ได้มีการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเข้มข้นและมากกว่าที่เคยเป็นมา