14.12.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับนักวิชาการด้านสื่อสารชั้นนำ เสวนา FOCUS GROUP ภาพลักษณ์และการสื่อสารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
            สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดเสวนา FOCUS GROUP โดยได้เชิญนักวิชาการ ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ชั้นนำ เพื่อสำรวจภาพลักษณ์ ความคิดเห็น ทางด้านแบรนด์และการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

            ในการเสวนาในครั้งนี้ ผู้เสวนาประกอบด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย / ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ / รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา / ผศ.ดร.ปริยา รินรัตนกร / ผศ.(พิเศษ)ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท และดำเนินรายการ โดย ดร.เสาวณีย์ อาภามงคล ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อาทิ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการฯ / ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการฯ และผู้บริหารจากหน่วยงานภายใน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทางด้านภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูล มุมมอง บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะทางด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารข้อมูลข่าวสาร และบทบาทที่มีต่อประเทศชาติ สังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการสื่อสาร

            สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล /จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การดำเนินงานในปัจจุบันภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ปรับปรุงประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ในอนาคต ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลสร้างความเชื่อมั่น และยุทธศาสตร์รับผิดชอบสังคม