17.11.59
 
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดทำบทความเผยแพร่เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย “นวมินทร์มหาราชา กษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
 
            ตามที่ สำนักพระราชวังมีประกาศ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาล ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ยังความเศร้าโศกมายังปวงชนชาวไทยและทั่วโลก ด้วยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดการครองพระราชสมบัติ ๗๐ ปี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่ ในอันที่จะสร้างประโยชน์สุข แก่มหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง

            ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เขียนและเรียบเรียง บทความพิเศษเผยแพร่เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย “นวมินทร์มหาราชา กษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละด้าน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบพระชนม์ชีพ อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาต

            โดยบทความ ดังกล่าว ได้จัดพิมพ์ฉบับพิเศษเผยแพร่ในนิตยสาร มาร์เก็ตพลัส ฉบับที่ ๘๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้รวบรวมภาพ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพประกอบที่สวยงามมีคุณค่า และได้เปิดให้ผู้อ่านทาง Online สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF จำนวน ๔๐ หน้า ได้ที่ https://issuu.com/marketplusmag/docs/market_plus_86